Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych i usług szkoleń e-learningowych przez firmę Conlea, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem serwisu Conlea.pl jest Conlea Sp. z o.o. 
 3. Dostawcą szkoleń e-learningowych zamawianych przy pomocy serwisu Conlea.pl jest Partner firmy Conlea Sp. z o.o., firma ITpreneurs Nederland B.V.
 4. Zamawiając usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Conlea Sp. z o.o., a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu. 

II. Definicje użyte w regulaminie

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Usługodawca – Conlea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3b, NIP: 957-105-15-15, REGON: 221199217, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000414977. 
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi.
 4. Usługi – szkolenia, szkolenia e-learningowe, szkolenie zdalne.
 5. Identyfikator – to ciąg znaków służący do identyfikacji użytkownika.
 6. Hasło – to ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.
 7. Rejestracja – to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych niezbędnych do realizacji usługi.
 8. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu i zamawiająca Usługi za jego pośrednictwem.
 9. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w internecie, stworzona przez Conlea Sp. z o.o. umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów informatycznych oraz treści opracowanych przez Conlea Sp. z o.o. i jej Partnerów oraz realizację operacji handlowych przez internet, udostępniane przez Conlea Sp. z o.o. pod adresami domenowymi do których prawa przysługują firmie Conlea Sp. z o.o.
 10. Partner – podmiot współpracujący z firmą Conlea w celu realizacji usług.
 11. Newsletter – periodyczny serwis informacyjny przesyłany pocztą elektroniczną. Newsletter, który jest udostępniany w ramach oferty bezpłatnej, może zawierać informacje o ofertach specjalnych lub promocjach. 

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług.

 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie. Zamówienie może zostać złożone również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres – zgodnie z warunkami określonymi przez Usługodawcę dla danej usługi.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 4. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. Zamówienia na Usługi składane są dwuetapowo. Po złożeniu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych konsultant Usługodawcy kontaktuje się z Usługobiorcą, a na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, przesłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia oraz numer rachunku bankowego lub link do PayU, na który należy uiścić opłatę za Usługę. 
 7. Usługodawca stosuje zróżnicowane ceny za udział w Usłudze, zależne od terminu płatności, dokonanej przez Zamawiającego – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Serwisie.
  1. Cena "SUPER PROMO":
   • Brak możliwości rezygnacji ze szkolenia.
   • Brak możliwości wystawienia faktury pro forma. Konieczna płatność do 3 dni roboczych od rejestracji. Po tym czasie rezerwacja jest anulowana.
   • Brak możliwości zmiany terminu szkolenia.
   • Brak możliwości zmiany uczestnika szkolenia.
   • Pełnowartościowe szkolenie.
   • Dostęp do materiałów elektronicznych.
  2. Cena "PROMO"
   • Brak możliwości rezygnacji ze szkolenia.
   • Brak możliwości wystawienia faktury pro forma. Konieczna płatność do 3 dni roboczych od rejestracji. Po tym czasie rezerwacja jest anulowana.
   • Brak możliwości zmiany terminu szkolenia.
   • Możliwość zmiany uczestników szkolenia najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.
   • Pełnowartościowe szkolenie.
   • Dostęp do materiałów elektronicznych.
  3. Cena "SEMI FLEX"
   • Brak możliwości rezygnacji ze szkolenia.
   • Możliwość wystawienia faktury pro forma.
   • Możliwość zmiany terminu szkolenia
   • Możliwość zmiany uczestników szkolenia najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.
   • Pełnowartościowe szkolenie.
   • Dostęp do materiałów elektronicznych.
  4. Cena "FLEX"
   • Możliwość rezygnacji ze szkolenia do 10 dni roboczych przed szkoleniem.
   • Możliwość wystawienia faktury pro forma.
   • Możliwość zmiany terminu szkolenia.
   • Możliwość zmiany uczestników szkolenia najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.
   • Pełnowartościowe szkolenie.
   • Dostęp do materiałów elektronicznych.
 8. Usługobiorca otrzymuje e-mail z potwierdzeniem realizacji szkolenia 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 9. W przypadku usługi szkoleń e-learningowych po zaksięgowaniu płatności Usługobiorca otrzyma w ciągu 2 dni roboczych drogą elektroniczną, na adres podany w formularzu rejestracyjnym Identyfikator i Hasło umożliwiające dostęp do szkolenia.
 10. Przesłanie informacji zwrotnej zawierającej Identyfikator i Hasło dostępu do usługi możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę są poprawne.
 11. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) i nie zawierają podatku VAT chyba, że zaznaczono inaczej. Ceny podane w EUR przeliczane są na PLN po kursie sprzedaży BRE Banku S.A. z dnia wystawienia faktury. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych Usług bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 12. W celu skorzystania ze szkoleń e-learning lub blended Usługobiorca powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem określonym w opisie szkolenia.
 13. Każde zamówienie złożone w Serwisie jest weryfikowane przez obsługę Serwisu. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brakuje w nim danych kontaktowych Usługobiorcy, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Usługobiorcę.
 14. Wszelkie zawiadomienia od Usługodawcy do Usługobiorcy będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w zamówieniu. 
 15. Umowa może zostać rozwiązana przez firmę Conlea Sp. z o.o. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
  a)  bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Serwisu,
  b)  użytkownik Serwisu narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa,
  c)  użytkownik działa na szkodę Serwisu lub podmiotów trzecich.
 16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

IV. Warunki organizacji szkolenia

 1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Informacje dotyczące tematyki poszczególnych szkoleń oraz okresu ich udostępniania są zamieszczone w opisie danego szkolenia.
 3. Szkolenia e-learningowe udostępniane są poprzez Internet (on-line).
 4. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w ofercie.
 5. Cena szkolenia tradycyjnego obejmuje materiały szkoleniowe opisane w karcie szkolenia, jeden ciepły posiłek w trakcie każdego dnia szkolenia oraz napoje. Cena nie zawiera kosztów przejazdu ani noclegu uczestnika szkolenia. 
 6. Cena szkolenia zdalnego oferuje dostęp do materiałów elektronicznych oraz platformy videokonferencyjnej.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług szkoleniowych.
 8. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.
 9. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Usługodawcę można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Usługodawca nie zezwala na jakiekolwiek w trakcie prowadzenia szkolenia.
 10. Wykorzystanie, w szczególności upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej, uprzedniej zgody Usługodawcy
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem szkolenia oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.Rejestracja indywidualnego wizerunku wymaga uprzedniej tej osoby.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą:
  -  miejsca szkolenia
  -  harmonogramu zajęć
  -  terminu szkolenia
  -  prowadzącego zajęcia
  Zmiany nie mogą dotyczyć:
  -  programu zajęć
  -  liczby godzin
  -  ceny szkolenia 
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli:
  a)  nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,
  b)  z innych przyczyn organizacyjnych. 
 15. W przypadku odwołania szkolenia przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę, lub za zgodą Usługobiorcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Conlea.
 16. Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej 10 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja w terminie od 10-4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje pobranie opłaty w wysokości 25 % ceny szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie poniżej 4 dni roboczych przed rozpoczęciem, pobierana jest opłata równa 100 % wartości szkolenia.
 17. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest poprzez powiadomienie Usługodawcy pocztą elektroniczną. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego e-maila.
 18. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.
 19. Usługobiorca może zamienić imię i nazwisko osoby delegowanej na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje można zgłaszać Usługodawcy w formie pisemnej, na adres Usługodawcy wskazany w regulaminie, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia szkolenia
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) Nazwę/Imię i nazwisko Usługobiorcy
  b) Adres siedziby/zamieszkania Usługobiorcy
  c) Przedmiot reklamacji
  d) Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
  e) Oczekiwania Usługobiorcy wobec Usługodawcy 
 3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu, oraz powiadamiania o reklamacji podmioty trzecie. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 2 Usługodawca wyznaczy Usługobiorcy 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

VI. Prawa i odpowiedzialności

 1. Serwis Conlea.pl zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do strony spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu. 
 3. Usługodawca, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia dokładności informacji zawartych w Serwisie i Newsletterze, jednak nie odpowiada wobec subskrybenta ani osób trzecich za szkody wynikłe z nieścisłości lub opuszczeń w treściach serwisu lub Newslettera.
 4. Treść regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której regulamin został udostępniony.
 5. Conlea Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 6. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Usługobiorcą związane z wykonywaniem postanowień niniejszego regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Conlea Sp. z o.o.

mastercard_visa