Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych, usług szkoleń e-learningowych oraz innych usług przez Conlea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Właścicielem serwisu www.Conlea.pl jest Conlea Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni. 

 3. Zamawiając usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług przez Conlea Sp. z o.o., a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu. 


II. Definicje użyte w regulaminie

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

 2. Usługodawca – Conlea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 957-105-15-15, REGON: 221199217, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414977, www.conlea.pl, dane do kontaktu z Usługodawcą: e-mail learn@conlea.pl, tel. +48 58 73 27 108.

 3. Usługobiorca – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zamówienia Usługi lub korzysta z zamówionej Usługi.

 4. Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną:

  1. dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny); lub

  2. zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Usługi – Szkolenia stacjonarne, Szkolenia e-learningowe, Szkolenia blended, Szkolenia zdalne lub inne usługi, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną, oferowane przez Usługodawcę.

 6. Szkolenie stacjonarne – Usługa polegająca na dostarczeniu szkolenia w sali szkoleniowej;

 7. Szkolenie e-learningowe – Usługa polegająca na udostępnieniu materiału do nauki własnej;

 8. Szkolenie blended - Usługa polegająca na połączeniu szkolenia e-learning wraz ze szkoelniem stacjonarnym lub zdalnym;

 9. Szkolenie zdalne – Usługa polegająca na dostarczeniu szkolenia w formie online czasu rzeczywistego;

 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

 11. Identyfikator – to ciąg znaków służący do identyfikacji Usługobiorcy.

 12. Hasło – to ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej Usługi.

 13. Rejestracja – to wprowadzenie przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego danych niezbędnych do realizacji Usługi.

 14. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym zamawiająca Usługi za jego pośrednictwem.

 15. Serwis (Serwis Conlea.pl) – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w sieci Internet, stworzona i zarządzana przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów informatycznych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę i jego Partnerów oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniana przez Usługodawcę pod adresem https://conlea.pl lub innymi adresami domenowymi, do których prawa przysługują Usługodawcy.

 16. Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą w celu realizacji Usług.

 17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, będąca jedną z Usług i stanowiąca periodyczny serwis informacyjny przesyłany pocztą elektroniczną przez Usługodawcę na zamówienie Usługobiorcy na wskazany przez niego adres e-mail. 


III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług.

 1. Umowa o świadczenie Usług szkoleniowych zostaje zawarta z chwilą:

  1. wypełnienia i przesłania przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie; lub

  2. złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę zamówienia na wykonanie Usługi szkoleniowej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej – zgodnie z warunkami określonymi przez Usługodawcę dla danej Usługi szkoleniowej.

 2. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy.

 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 4. Zamówienia na Usługi szkoleniowe składane są dwuetapowo. Po złożeniu zamówienia w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych konsultant Usługodawcy kontaktuje się z Usługobiorcą, a na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Usługobiorcy, przesłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia oraz numer rachunku bankowego lub link do operatora usług płatności online, na który należy uiścić opłatę za Usługę szkoleniową.  Po poprawnej realizacji płatności za złożone zamówienie, tj. po odnotowaniu płatności przez operatora świadczącego obsługę płatności w zakresie przelewów online lub płatności kartami płatniczymi lub zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy (w przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym) Usługodawca przesyła potwierdzenie opłacenia zamówienia na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 5. Usługodawca stosuje zróżnicowane ceny za świadczenie Usług szkoleniowych, zależne od terminu płatności, dokonanej przez Zamawiającego – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Serwisie.

  1. Cena "SUPER PROMO":

   • Brak możliwości rezygnacji ze szkolenia.

   • Brak możliwości wystawienia faktury pro forma. Konieczna płatność do 3 (trzech) dni roboczych od daty rejestracji. Obowiązuje data wykonania przelewu. Po tym czasie rezerwacja jest anulowana.

   • Brak możliwości zmiany terminu szkolenia.

   • Brak możliwości zmiany uczestnika szkolenia.

   • Pełnowartościowe szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu.

   • Dostęp do materiałów elektronicznych.

  2. Cena "PROMO"

   • Brak możliwości rezygnacji ze szkolenia.

   • Brak możliwości wystawienia faktury pro forma. Konieczna płatność do 3 (trzech) dni roboczych od rejestracji.Obowiązuje data wykonania przelewu. Po tym czasie rezerwacja jest anulowana.

   • Brak możliwości zmiany terminu szkolenia.

   • Możliwość zmiany uczestników szkolenia najpóźniej na 2 (dwa) dni przed szkoleniem.

   • Pełnowartościowe szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu.

   • Dostęp do materiałów elektronicznych.

  3. Cena "SEMI FLEX"

   • Brak możliwości rezygnacji ze szkolenia.

   • Możliwość wystawienia faktury pro forma.

   • Możliwość zmiany terminu szkolenia na 7 dni przed datą szkolenia.

   • Możliwość zmiany uczestników szkolenia najpóźniej na 2 (dwa) dni przed szkoleniem.

   • Pełnowartościowe szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu.

   • Dostęp do materiałów elektronicznych.

  4. Cena "FLEX"

   • Możliwość rezygnacji ze szkolenia do 10 (dziesięciu) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

   • Możliwość wystawienia faktury pro forma.

   • Możliwość zmiany terminu szkolenia na 7 dni przed datą szkolenia.

   • Możliwość zmiany uczestników szkolenia najpóźniej na 2 (dwa) dni przed szkoleniem.

   • Pełnowartościowe szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu.

   • Dostęp do materiałów elektronicznych.

 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online za Usługi szkoleniowe w zakresie płatności kartami płatniczymi jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718 Sopot) przy ul. Powstańców Warszawy 6, NIP: 5851351185, REGON: 19178156100000, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, www.bluemedia.pl, dane do kontaktu: e-mail info@bm.pl. 

 7. Dostępne płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 8. Operatorem świadczącym obsługę płatności online za Usługi szkoleniowe w zakresie przelewów online (tzw. pay-by-link) jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP: 7792308495, REGON: 30052344400000, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, www.payu.pl, dane do kontaktu: e-mail pomoc@payu.pl. 

 9. Faktury wystawione lub pochodzące od Usługodawcy, a skierowane do Usługobiorcy będą przesyłane w formie elektronicznej (w rozumieniu przepisów polskiego prawa podatkowego) w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres mailowy usługobiorcy. W temacie wiadomości usługodawca zamieści numer przesłanej faktury VAT.

 10. Usługobiorca otrzymuje e-mail z potwierdzeniem realizacji Usługi szkoleniowej 5 (pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

 11. Przesłanie przez Usługodawcę informacji zwrotnej zawierającej Identyfikator i Hasło umożliwiające dostęp do Szkolenia e-learningowego możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane kontaktowe przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę są poprawne.

 12. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR) i nie zawierają podatku VAT chyba, że zaznaczono inaczej. Ceny podane w EUR przeliczane są na PLN po kursie sprzedaży BRE Banku S.A. z dnia wystawienia faktury. Cena podana przy każdej Usłudze szkoleniowej jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług szkoleniowych, jak również wycofania poszczególnych Usług szkoleniowych bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty Usług szkoleniowych nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

 14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę poleceniem przelewu Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał płatności, w terminie do 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty ustalenia przez Usługodawcę obowiązku dokonania zwrotu płatności

 15. W celu skorzystania ze Szkoleń e-learningowych lub Szkoleń blended Usługobiorca powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem określonym w opisie szkolenia.

 16. Każde zamówienie złożone w Serwisie jest weryfikowane przez obsługę Serwisu. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brakuje w nim danych kontaktowych Usługobiorcy, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Usługobiorcę.

 17. Wszelkie zawiadomienia od Usługodawcy do Usługobiorcy będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Usługobiorcę w zamówieniu. 

 18. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
  a)  bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Usługodawcy;
  b)  użytkownik Serwisu narusza postanowienia Regulaminu, innych regulaminów lub instrukcji Usługodawcy bądź obowiązujące przepisy prawa,
  c)  użytkownik działa na szkodę Serwisu, Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

IV. Warunki organizacji szkolenia

 1. Usługi szkoleniowe realizowane są wg programu i na warunkach określonych w Serwisie.

 2. Informacje dotyczące tematyki poszczególnych szkoleń, sposobu ich realizacji oraz okresu ich udostępniania są zamieszczone w opisie danej Usługi szkoleniowej.

 3. Szkolenia e-learningowe wykonywane są za pośrednictwem sieci Internet (on-line).

 4. Harmonogram poszczególnych szkoleń zawarty jest w ofercie (karcie) danej Usługi szkoleniowej udostępnianej w Serwisie.

 5. Cena Szkolenia stacjonarnego obejmuje materiały szkoleniowe opisane w karcie Usługi szkoleniowej, jeden ciepły posiłek w trakcie każdego dnia szkolenia oraz napoje. Cena nie zawiera kosztów przejazdu ani noclegu uczestnika szkolenia. 

 6. Cena Szkolenia zdalnego zawiera dostęp do materiałów elektronicznych oraz platformy videokonferencyjnej w terminach i na zasadach określonych w ofercie danej Usługi szkoleniowej.

 7. Cena Szkolenia e-leraningowego zawiera masteriały elektroniczne do nauki własnej.

 8. Cena Szkolenia blended zawiera masteriały elektroniczne do nauki własnej oraz częściowe szkolenie zdalne lub stacjonarne.

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług szkoleniowych.

 10. Wszystkie materiały szkoleniowe, w tym materiały edukacyjne, powstałe na potrzeby, w tym w trakcie wykonania Usługi szkoleniowej, bez względu na to czy są czy też nie są udostępniane Usługobiorcy przez Usługodawcę, chronione są Prawem Autorskim. Usługodawca jest wyłącznie uprawnionym do zarządzania i rozporządzania prawami do takich materiałów edukacyjnych.

 11. Wszelkie materiały szkoleniowe powstałe na potrzeby lub w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione jego uczestnikom przez Usługodawcę można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia tych materiałów.

 12. Wykorzystanie, w szczególności upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie lub publiczne odtwarzanie materiałów szkoleniowych powstałych na potrzeby, w tym w trakcie, wykonania Usługi szkoleniowej do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej, uprzedniej zgody Usługodawcy.

 13. Z zastrzeżeniem ust. 14, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem szkolenia oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim na warunkach i w sposób określony przez Usługodawcę. Rozpowszechnienie wizerunku uczestnika szkolenia wymaga uprzedniej zgody tej osoby.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Usługi szkoleniowej realizowanej w formie zdalnej oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim na warunkach i w sposób określony przez Usługodawcę. Poprzez czynność włączenia kamery lub mikrofonu w swoim urządzeniu uczestnik szkolenia wyraża zgodę na bezpłatne utrwalanie jego wizerunku lub dźwięku oraz na ich bezpłatne rozpowszechnianie w ramach zarejestrowanych przez Usługodawcę materiałów audiowizualnych. Usługodawca informuje, że dopuszczenie uczestnika do Usługi szkoleniowej realizowanej w formie zdalnej może zostać uzależnione od włączenia przez uczestnika kamery lub mikrofonu w jego urządzeniu. Usługodawca informuje ponadto, że w każdej chwili jako administrator szkolenia realizowanego w formie zdalnej, może zmienić ustawienia dostępowe lub ograniczyć Uczestnikowi dostęp do szkolenia, z wykorzystaniem funkcjonalności platformy komunikacyjnej za pośrednictwem której realizowane jest szkolenie.

 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 (trzech) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą:
  -  miejsca szkolenia;
  -  harmonogramu zajęć;
  -  terminu szkolenia;
  -  prowadzącego zajęcia;
  - narzędzi komunikacyjnych, w tym oprogramowania umożliwiających realizację szkolenia w formie zdalnej lub szkolenia
  e-learningowego.

  Zmiany nie mogą dotyczyć:

  -  programu zajęć

  -  liczby godzin

  -  ceny szkolenia 

 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie, jeżeli:

  a)  nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,

  b)  z innych przyczyn organizacyjnych. 

 18. W przypadku odwołania szkolenia przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę, lub za zgodą Usługobiorcy przekazywane na poczet innego terminu lub innej Usługi szkoleniowej organizowanej przez firmę Usługodawcę.

 19. Bezkosztowa rezygnacja z Usługi szkoleniowej może nastąpić najpóźniej 10 (dziesięć) dni przed dniem rozpoczęcia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie od 10 (dziesięciu) do 4 (czterech) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji szkolenia powoduje pobranie opłaty w wysokości 25 % (dwadzieścia pięć procent) ceny Usługi szkoleniowej. W przypadku rezygnacji z Usługi szkoleniowej w terminie poniżej 4 (czterech) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji szkolenia, pobierana jest opłata równa 100 % (sto procent) wartości szkolenia.

 20. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest poprzez powiadomienie Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres learn@conlea.pl. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownego e-maila do Usługodawcy.

 21. Nieobecność uczestnika na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty za szkolenie.

 22. Usługobiorca może zamienić imię i nazwisko osoby delegowanej na szkolenie (uczestnika szkolenia) do chwili jego rozpoczęcia.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 1. Newsletter jest usługą świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczną i stanowi periodyczny serwis informacyjny przesyłany pocztą elektroniczną przez Usługodawcę na zamówienie Użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mail. Powiadomienia e-mail przesyłane przez Usługodawcę w ramach świadczenia Newslettera mogą zawierać informacje o charakterze marketingowym, w tym o ofertach specjalnych lub promocjach Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

 2. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne.

 3. W celu świadczenia Usługi Newsletter, Usługodawca pozyskuje od zainteresowanych Użytkowników ich dane osobowe w postaci adresu e-mail.

 4. Rejestracja w bazie subskrybentów Newslettera następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.

 5. Użytkownik zapisany do Newslettera w każdej chwili może usunąć swoje dane rezygnując z otrzymywania Newslettera poprzez skorzystanie z linku zamieszczonego w stopce przesyłanych powiadomień e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości na adres marketing@conlea.pl.

 6. Informacje dotyczące sposobu rejestracji do Newslettera, modyfikacji danych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników dostępne są po kliknięciu w odpowiedni link zamieszczony w stopce przesyłanych powiadomień e-mail.

 7. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem marketing@conlea.pl.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje można zgłaszać Usługodawcy w formie pisemnej, na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie (Rozdział II, ust. 2), najpóźniej w terminie 14 (czternastu dni) od daty zakończenia szkolenia.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  a) Nazwę/Imię i nazwisko Usługobiorcy;

  b) Adres siedziby/zamieszkania Usługobiorcy;

  c) Przedmiot reklamacji;

  d) Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;

  e) Oczekiwania Usługobiorcy wobec Usługodawcy. 

 3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach Dni roboczych). Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu, oraz powiadamiania o reklamacji podmioty trzecie. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w ust. 2 Usługodawca wyznaczy Usługobiorcy 7 (siedmio-) dniowy termin na uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

 4. W przypadku powstania sprawy spornej pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

 5. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których stanowi art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1706):

 6. z wykorzystaniem platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


VII.Prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie Usługi

 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie Usługi bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zwarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 3. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie Usług w przypadku:

  1. umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, oraz jeżeli Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usług, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy [podstawa prawna art. 38 pkt. 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta - tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. ze zm.];

  2. umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy [podstawa prawna art. 38 pkt. 13) ww. ustawy ].

 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o woli odstąpienia od umowy. Oświadczenie można złożyć w dowolnej formie np. w e-mailu lub pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Konsument może przy tym skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Usługodawca nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. W przypadku wydania Konsumentowi rzeczy zgodnie z zawartą umową, Usługodawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy od Konsumenta z powrotem.

 7. Zwrot płatności Konsumentowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzeczy wydane przez Usługodawcę zgodnie z zawartą umową w takim stanie, w jakim je otrzymał, z uwzględnieniem konieczności stwierdzenia jakości i charakteru tych rzeczy, oraz nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrot rzeczy powinien nastąpić na adres Usługodawcy wskazany w Rozdziale II ust. 2 Regulaminu.

 9. Bezpośredni koszt zwrotu wydanych rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VIII. Dane osobowe

 1. W przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej zawarcie umowy na świadczenie Usług szkoleniowych wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.

 2. W przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczej zawarcie umowy na świadczenie Usług szkoleniowych wymaga podania następujących danych: nazwa firmy, adres firmy, NIP.

 3. W toku realizacji umowy na świadczenie Usług szkoleniowych Usługobiorcy podają, jeżeli jest to wymagane, także imiona, nazwiska oraz adres e-mail uczestników szkoleń delegowanych na szkolenie przez Usługobiorcę.

 4. Subskrypcja Newslettera wymaga podania przez Użytkownika wyłącznie adresu e-mail.

 5. Podając dane Usługobiorca lub Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub otrzymywania zamówionego Newslettera.

 7. Administratorem danych osobowych Usługobiorców oraz Użytkowników subskrybujących Newsletter jest Usługodawca - Conlea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 957-105-15-15, REGON: 221199217, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414977, www.conlea.pl, dane do kontaktu z Usługodawcą: e-mail learn@conlea.pl, tel. +48 58 73 27 108.  

 8. Podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Podmiot danych ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 9. Jeżeli Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażenia zgody przez podmiot danych, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 10. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności.

IX. Własność intelektualna

 1. Usługodawca jest wyłącznym uprawnionym z wszelkich praw, w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do Regulaminu, opisów poszczególnych Usług, odrębnych regulaminów Usług, Polityki Prywatności, znaków towarowych, formularzy, logotypów, baz danych lub innych materiałów zamieszczanych w Serwisie (dalej: Materiały), za wyjątkiem materiałów, do których prawa należą do osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie Użytkownik jak i Usługobiorca nie nabywa jakichkolwiek praw majątkowych ani licencji do korzystania z Materiałów.

 3. Zakazane jest jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w całości lub w części w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2134 ze zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.). W szczególności zabronione jest utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie Materiałów do celów komercyjnych.

 4. Korzystanie z Materiałów przez Użytkownika jak i Usługobiorcę wykraczające poza zakres dozwolonego użytku wymaga uprzedniej i wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

X. Prawa i odpowiedzialności

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Serwisu Conlea.pl spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.

 1. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu lub Newslettera. 

 1. Usługodawca, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia przydatności, dokładności, aktualności oraz regularności informacji zawartych w Serwisie i Newsletterze, jednak nie odpowiada wobec Użytkownika lub subskrybenta Newslettera ani osób trzecich za szkody wynikłe z z tego tytułu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę informacji pozyskanych z Serwisu jak również z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich ich lub osób trzecich w związku z wykorzystaniem informacji udostępnianych w Serwisie.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe podmiotów trzecich umieszczone w Serwisie lub Newsletterze oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany warunków, trybu oraz sposobu udzielania dostępu do Serwisu lub świadczenia Usługi, zarówno w całości lub w części;

  2. zawieszenia udzielania dostępu do Serwisu lub świadczenia Usługi w całości lub w części;

  3. zlikwidowania Serwisu lub Usługi w całości lub w części.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.

 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu. Regulamin dostępny jest również w formie wydruku w siedzibie Usługodawcy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

 4. Wszelkie zmiany Regulaminu, będące następstwem zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany zakresu lub warunków świadczenia Usług lub z innych ważnych przyczyn, będą komunikowane przez Usługodawcę w Serwisie lub na adres e-mail Użytkownika podany podczas subskrypcji Newslettera lub Usługobiorcy podany w formularzu zamówienia Usługi szkoleniowej.

 5. Wszelkie zmiany Regulaminu będą skuteczne i stają się obowiązujące w terminie co najmniej 7 (słownie: siedem) dni od chwili ich zamieszczenia w Serwisie lub zakomunikowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik lub Usługobiorca powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami Regulaminu

 6. Korzystanie z Serwisu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 7. O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią odmiennie, strony umowy na świadczenie Usług wiąże Regulamin w treści z daty zawarcia umowy.

 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Usługobiorcą związane z wykonywaniem postanowień Regulaminu lub umów na świadczenie Usług strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji.

 10. W przypadku braku porozumienia, Usługodawca oraz Usługobiorca nie będący Konsumentem zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Usługodawcy.

 11. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego spory pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem mogą być poddawane pod rozstrzygnięcie przez sąd polubowny. W pozostałych przypadkach spory zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (co do zasady jeśli pozwanym będzie Usługodawca - sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na adres siedziby Usługodawcy).

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 05.03.2021


mastercard_visa