infolinia: 58 73 27 108

Opis ogólny

Usługa oceny dojrzałości  dedykowana jest dla organizacji, które chcą  uzyskać informacje o stanie obecnym działania procesów oraz rekomendacje dotyczące działań mających na celu zwiększyć efektywność i wydajność procesów oraz poprawić jakość świadczonych usług.

Cele

Celami przeprowadzenia oceny dojrzałości organizacji jest:

 • Udokumentowanie stanu obecnego organizacji
 • Identyfikacja luk i miejsc na usprawnienie
 • Opracowanie rekomendacji, tj. działań mających na celu usprawnić organizację, zwiększyć jej efektywność, obniżyć koszt działania czy poprawić jakość świadczonych usług

Zakres

W ramach przeglądu organizacji wykonujemy:

 • Propozycja przeglądu – po ustaleniu potrzeb organizacji przygotowujemy proponowany zakres przeglądu
 • Plan przeglądu – zasoby, czas, miejsce
 • Kick-off meeting z zespołem
 • Ocena – wywiady indywidulane, ocena procesów
 • Analiza wyników – Analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, w wyniku której wypracowujemy rekomendacje
 • Prezentacja wyników
 • Przygotowanie pełnego raportu, wraz ze szczegółowymi rekomendacjami
 • Spotkanie podsumowujące

Korzyści dla Klienta

 • Zidentyfikowane działania naprawcze, niezbędne dla osiągnięcia celów organizacji IT.
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do skutecznego planowania zasobów i działań wymaganych dla osiągnięcia celów organizacji  IT.
 • Podniesienie świadomości i wiedzy personelu IT w zakresie zarządzania usługami IT.
 • Zmniejszenie ryzyk związanych z wdrożeniem mechanizmów zarządzania usługami IT.

Możliwe produkty

 • Raport wyników, zawierający poziom dojrzałości procesów
 • Analiza SWOT
 • Zestawienie rekomendacji wynikających z przeglądu

Czas trwania

W zależności od wielkości organizacji i zakresu przeglądu, około 2-10 dni.

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj o szczegóły!

PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.